Excel LOPSLAG (VLOOKUP)

Excel LOPSLAG (VLOOKUP) guide

Hvad er Excel LOPSLAG?

LOPSLAG funktionen findes under kategorien Lookup & Reference, og bruges til at slå en værdi op i en liste og derefter returnere en anden værdi, f.eks. som når du slår op i en telefonbog, hvor du slår navnet op og ønsker at returnere telefonnummeret. Funktionen bruges ofte i forbindelse med opslag i prislister eller valutakurstabeller.

Funktionen LOPSLAG (VLOOKUP)

Gennemgang af LOPSLAG Excel 

Funktionen LOPSLAG/VLOOKUP bruges til at slå op i en liste, hvor den værdi der søges efter er placeret i første kolonne. Funktionen har fire argumenter, hvor det fjerde argument er afgørende for, hvordan der søges i listen. Funktionen ser således ud:

=VLOOKUP(Lookup_value;Table_array;Col_index_num;Range_lookup).

Lookup_value  

Lookup_value er den værdi, der skal søges efter i første kolonne. 

Table_array 

Table_array er den liste, der skal slås op i. 

Col_index_num 

Col_index_num er nummeret på den kolonne, hvor værdien der skal returneres, er placeret i.

Range_lookup 

Range_lookup afgør hvordan, der søges i listen. Hvis Range_lookup er True (eller udeladt), antager funktionen, at listen er sorteret, og søger derfor kun, til den eksakte værdi eller en større værdi er fundet. Findes den eksakte værdi ikke, returneres den nærmeste lavere værdi. Hvis Range_lookup angives til False, søger funktionen, indtil den eksakte værdi er fundet, findes den eksakte værdi ikke, returneres fejlmeddelelsen #N/A.

Excel LOPSLAG Eksempel

I det følgende eksempel har en virksomhed registreret sine medarbejdere i en Excel liste. Som det ses på nedenstående udsnit, er alle medarbejdere registreret med et nr., der gør det nemt at slå op i listen.

Listen skal bl.a. bruges, når der skal udarbejdes lønsedler. Disse skal laves således, at når du indtaster et medarbejder nr., finder Excel selv ud af at udfylde fornavn, efternavn, stilling og løn på lønsedlen. Herunder ses et udsnit af lønsedlen:

I celle B19 skal funktionen nu indsættes. Vælg guiden funktion og funktionen VLOOKUP, og formel paletten ser således ud.

Lookup_value er celle $B$18 (hvor medarbejdernummeret kommer til at stå), den absolutte reference er anvendt, fordi vi senere ønsker at kopiere funktionen.

Table_array er det område, der indeholder vores medarbejderkartotek, læg mærke til, at der er anvendt absolutte referencer og at etiketterne ikke er med, da de ikke er en del af matrixen.

Col_index_num er sat til 2, da den værdi vi ønsker returneret, er placeret i matrixens anden kolonne, det er altså ikke regnearkets kolonnenavn, der skal angives her.

Range_lookup er her sat til false, da vi ønsker at få en fejlmeddelelse, hvis det medarbejdernr. vi indtaster, ikke findes i tabellen.

Funktionen ser nu således ud i formellinien.

=VLOOKUP($B$18;$A$3:$E$12;2;FALSE)

Resultatet af indtastningen vil herefter være således:

Læg mærke til fejlmeddelelsen der skyldes, at den værdi der er i celle B18 (0), ikke findes i tabelmatrixen.

Indtastes i stedet værdien 5, vil det se således ud:

Formlen kan nu kopieres til cellerne B20, B21 og B23, dog skal du huske at ændre Col_index_num (argument 3), da det jo er værdierne fra henholdsvis kolonne 3, 4 og 5 der skal anvendes i disse celler. Funktionerne vil nu se således ud:

Celle B20: =VLOOKUP($B$18;$A$3:$E$12;3;FALSE)

Celle B21: =VLOOKUP($B$18;$A$3:$E$12;4;FALSE)

Celle B23: =VLOOKUP($B$18;$A$3:$E$12;5;FALSE)

Og resultatet således:

Styrk dine Excel kompetencer betydeligt på få dage. Du finder vores mange Excel kurser via linket nedenfor.

Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Excel LOPSLAG (VLOOPKUP)Se alle Excel videregående kurser

Bliv god til Excel med et af PeopleNets mange Excel kurser